تبدیل سوابق کاری به مدرک معتبر

❌ توجه لطفا قبل از درخواست مشاوره و قبل از تکمیل فرم مطالب ذیل را کامل و بادقت مطالعه فرمایید:

۱- مدرک معادل به هیچ عنوان ارزش تحصیلی یا دانشگاهی ندارد.

۲- با مدرک معادل به هیچ وجه امکان ادامه تحصیل مقدور نمی باشد.

۳- مدرک معادل فقط از روی سوابق علمی و شغلی تعیین سطح گردیده و متقاضی هیچ گونه دوره ای ندیده و آزمونی ارایه نداده است.

۴- مدرک معادل به هیچ عنوان تحت هیچ شرایطی مورد تایید وزارتخانه های (علوم، بهداشت، ارشاد، آموزش و پرورش) و دانشگاهها، موسسات آموزش عالی، سازمان فنی و حرفه ای نمی باشد.

۵- مدرک معادل به هیچ عنوان مدرک تحصیلی و دانشگاهی محسوب نشده و این مدرک به منزله پروانه یا مجوز فعالیت تلقی نگردیده و در مواردی همچون استخدام و ارتقاءشغلی و افزایش حقوق در مراکز دولتی و نیمه دولتی شامل نمی شود.